ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี นำโดย นายไพบูลย์ นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมรับชมการบรรยายผ่านระบบ streaming เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารในมุมมองของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ"

ศาลแขวงอุบลราชธานี นำโดย นายไพบูลย์ นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมรับชมการบรรยายผ่านระบบ streaming เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ "การใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหารในมุมมองของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ"


เอกสารแนบ