ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี Ubonrachathani muni cipal court

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลแขวงอุบลราชธานี ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี”  ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี ได้มอบหมาย        ให้นายเฉลิมศักดิ์  ชโลธร ผู้พิพากษาศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  ไปร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัทอีซูซุ ตังปักอุบล จำกัด  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง  ชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และบริษัทอีซูซุ ตังปักอุบล จำกัด  เป็นเจ้าภาพ