ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ศาลแขวงอุบลราชธานี จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลนราชธานี

ศาลแขวงอุบลราชธานี  จัดโครงการ  “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”   ณ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลนราชธานี
เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ศาลแขวงอุบลราชธานี  จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายเกี่ยวกับระบบงานศาล การติดต่อราชการศาล และกฎหมายแรงงาน รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเป็น ประชาชน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒๐๐ คน  ในการนี้มี  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี   นายมนต์ชัย  ชนินทรลีลา  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง  และนายวิศรุต  มาเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายตามโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี