ศาลแขวงอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงอุบลราชธานี ubon ratchathani kwaeng court

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   เสด็จไปทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม  ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา  นายไพบูลย์  นิลรัตนโกศล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุบลราชธานี  พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงอุบลราชธานี  เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงพระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือ        ผู้ประสพภัยน้ำท่วม ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี