หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงอุบลราชธานี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่การมาศาล  
เขตอำนาจศาล  
กฏหมายใหม่ 
หนังสือมอบอำนาจไกล่เกลี่ย  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
WEB-MAIL 
ข่าวงานราชการ 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงอุบล  
ตรวจสอบคำสั่งอุทธรณ์ - ฎีกา 
งานไกล่เกลี่ย  
งานสมานฉันท์  
การพิจารณาคดีผู้บริโภค  
ตารางวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง(สมุดนัดกลาง)  
การประกันตัวในชั้นศาล  
โปรแกรมรายงานนายประกันผิดสัญญา 
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่านำหมายศาลแขวงอุบล
 
ศาลแขวงอุบลราชธานี อัตราค่าส่งคำคู่ความ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
 
 
อำเภอเมือง
ในเมือง
200
ขามใหญ่-แจระแม-ปทุม
250
กุดลาด-ไร้น้อย
300
กระโสบ-ขี้เหล็ก-ปะอาว
350
หนองขอน-หนองบ่อ-หัวเรือ
 350
 
อำเภอวารินชำราบ
วารินชำราบ-ธาตุ
250
ค้ำน้ำแซบ-แสนสุข
300
คำขวาง-คูเมือง-ท่าลาด
350
โนนผึ้ง-โนนโหนน-บุ่งหวาย
350
บุ่งไหม-โพธิ์ใหญ่-เมืองศรีไค
350 
หนองกินเพล-ห้วยขะยุง
350
สระสมิง
400
 
อำเภอพิบูลมังสาหาร
พิบูล
400
โพธิ์ไทร-โพธิ์ศรี
450
กุดชมภู-ดอนจิก-ทรายมูล
500
ระเว-ไร้ใต้-อ่างศิลา
500
นาโพธิ์
550
โนนกลาง-โนนกาหลง
600
บ้านแขม-หนองบัวฮี
600
 
อำเภอสว่างวีระวงศ์
แก่งโดม-ท่าช้าง-สว่าง
400
บุ่งมะแลง
400
 
อำเภอกุดข้าวปุ้น
400
กาบิน-แก่งเค็ง-ข้าวปุ้น
600
โนนสวาง-หนองทันน้ำ
600
 
อำเภอโพธิ์ไทร
โพธิ์ไทร-ม่วงใหญ่
650
สารภี-สองคอน-เหล่างาม
700
สำโรง
750
 
อำเภอโขงเจียม
โขงเจียม-หนองแสงใหญ่
600
ห้วยไผ่
600 
ห้วยยาง
650
นาโพธิ์กลาง
750
 
อำเภอตระการพืชผล
ขุหลุ-คำเจริญ-เซเป็ด
350
ขามเปี้ย-นาพิน
400
กุศกร
450
กระเดียน-กุดยาลวน-เกษม
500
คอนสาย-ตระการ-นาสะไม
500
บ้านแดง-เป้า-สะพือ
500
หนองเต่า-ไหล่ทุ่ง
500
หนองเมือง-หนองเหล่า
500
ไผ่ใหญ่-หนองช้างใหญ่
500
โคกจาน
550
ตากแดด-ถ้ำแข้-ท่าหลวง
600
โนนกุง-ห้วยฝ้ายพัฒนา
ดอนใหญ่-ลาดควาย-วาริน
600
 
อำเภอตาลสุม
คำหว้า-จิกเทิง-ตาลสุม
500
นาคาย-สำโรง-หนองกุง
500
 
อำเภอดอนมดแดง
คำไฮใหญ่
350
ดอนมดแดง-ท่าเมือง
400
เหล่าแดง
400
 
อำเภอนาตาล
กองโพน-นาตาล
700
พะลาน-พังเคน
700
 
อำเภอเหล่าเสือโก้ก
แพงใหญ่-หนองบก-เหล่าเสือโก้ก
350
โพนเมือง
400
 
อำเภอสิรินธร
คันไร่-ฝางคำ
550
นิคมสร้างตนเองฯ
600
คำเขื่อนแก้ว-ช่องเม็ก
650
โนนก่อ
700
 
อำเภอเขื่องใน
เขื่องใน-ก่อเอ้-ชีทวน
350
ยางขี้นก-หัวดอน
350
ท่าไห-บ้านกอก
400
โนนรัง-บ้านไทย
450
ศรีสุข-สร้างถ่อ
450
กลางใหญ่-ค้อทอง
500
สหธาตุ-หนองเหล่า
500 
แดงหม้อ-ธาตุน้อย-นาคำใหญ่
550
 
อำเภอม่วงสามสิบ
ม่วงสามสิบ
350
ยางสักโพหลุ่ม-หนองไข่นก
400
โพนแพง-ยางโยภาพ
450
ดุมใหญ่-เตย-นาเลิง
500
หนองฮาง-เหล่าบก
500
 
อำเภอศรีเมืองใหม่
แก้งกอก-นาคำ-เอือดใหญ่
550
600
550
คำไหล-ตะบ่าย-สงยาง
650
นาเลิน-หนามแท่ง
750
 
อำเภอสำโรง
สำโรง
450
ขามป้อม-โคกก่อง-โนนกลาง
500
โนนกาเล็น-บอน-หนองไฮ
500
ค้อน้อย-โคกสว่าง
550
 
อำเภอเขมราฐ
เขมราฐ-แก้งเหนือ-ขามป้อม
700
เจียด-หนองนกทา-หนองผือ
700
หนองสิม-หัวนา
700
นาแวง
750
 
หมายเหตุ
 
1. บ้านเดียวกัน
 เพิ่ม 50 บาท
 
2. คนละหลัง,คนละถนน
 เพิ่ม 100 บาท
 
3.คนละหมู่ เพิ่ม   
 150   บาท
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 8052