หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงอุบลราชธานี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่การมาศาล  
เขตอำนาจศาล  
กฏหมายใหม่ 
แบบฟอร์มศาล 
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
WEB-MAIL 
ข่าวงานราชการ 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงอุบล  
ตรวจสอบคำสั่งอุทธรณ์ - ฎีกา 
งานไกล่เกลี่ย  
งานสมานฉันท์  
การพิจารณาคดีผู้บริโภค  
ตารางวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง(สมุดนัดกลาง)  
ผู้ดูแลระบบ 

อัตราค่านำหมายศาลแขวงอุบล

ศาลแขวงอุบลราชธานี อัตราค่าส่งคำคู่ความ ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

อำเภอเมือง

 

อำเภอตระการพืชผล

 

อำเภอม่วงสามสิบ

 

ในเมือง

200

ขุหลุ-คำเจริญ-เซเป็ด

350

ม่วงสามสิบ

350

ขามใหญ่-แจระแม-ปทุม

250

ขามเปี้ย-นาพิน

400

ยางสักโพหลุ่ม-หนองไข่นก

400

กุดลาด-ไร้น้อย

300

กุศกร

450

โพนแพง-ยางโยภาพ

450

กระโสบ-ขี้เหล็ก-ปะอาว

350

กระเดียน-กุดยาลวน-เกษม

500

ดุมใหญ่-เตย-นาเลิง

500

หนองขอน-หนองบ่อ-หัวเรือ

 

คอนสาย-ตระการ-นาสะไม

ไผ่ใหญ่-หนองช้างใหญ่

 

อำเภอวารินชำราบ

 

บ้านแดง-เป้า-สะพือ

หนองเมือง-หนองเหล่า

 

วารินชำราบ-ธาตุ

250

หนองเต่า-ไหล่ทุ่ง

 

หนองฮาง-เหล่าบก

 

ค้ำน้ำแซบ-แสนสุข

300

โคกจาน

550

อำเภอศรีเมืองใหม่

 

คำขวาง-คูเมือง-ท่าลาด

350

ตากแดด-ถ้ำแข้-ท่าหลวง

600

แก้งกอก-นาคำ-เอือดใหญ่

550

โนนผึ้ง-โนนโหนน-บุ่งหวาย

 

โนนกุง-ห้วยฝ้ายพัฒนา

ดอนใหญ่-ลาดควาย-วาริน

600

บุ่งไหม-โพธิ์ใหญ่-เมืองศรีไค

 

อำเภอตาลสุม

 

คำไหล-ตะบ่าย-สงยาง

650

หนองกินเพล-ห้วยขะยุง

 

คำหว้า-จิกเทิง-ตาลสุม

500

นาเลิน-หนามแท่ง

750

สระสมิง

400

นาคาย-สำโรง-หนองกุง

 

 

อำเภอพิบูลมังสาหาร

 

อำเภอดอนมดแดง

 

อำเภอสำโรง

 

พิบูล

400

คำไฮใหญ่

350

สำโรง

450

โพธิ์ไทร-โพธิ์ศรี

450

ดอนมดแดง-ท่าเมือง

400

ขามป้อม-โคกก่อง-โนนกลาง

500

กุดชมภู-ดอนจิก-ทรายมูล

500

เหล่าแดง

 

โนนกาเล็น-บอน-หนองไฮ

 

ระเว-ไร้ใต้-อ่างศิลา

 

อำเภอนาตาล

 

ค้อน้อย-โคกสว่าง

550

นาโพธิ์

550

กองโพน-นาตาล

700

 

 

โนนกลาง-โนนกาหลง

600

พะลาน-พังเคน

 

อำเภอเขมราฐ

 

บ้านแขม-หนองบัวฮี

 

อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

เขมราฐ-แก้งเหนือ-ขามป้อม

700

อำเภอสว่างวีระวงศ์

 

แพงใหญ่-หนองบก-เหล่าเสือโก้ก

350

เจียด-หนองนกทา-หนองผือ

 

แก่งโดม-ท่าช้าง-สว่าง

400

โพนเมือง

400

หนองสิม-หัวนา

 

บุ่งมะแลง

 

อำเภอสิรินธร

 

นาแวง

750

อำเภอกุดข้าวปุ้น

 

คันไร่-ฝางคำ

550

 

กาบิน-แก่งเค็ง-ข้าวปุ้น

600

นิคมสร้างตนเองฯ

600

หมายเหตุ

 

โนนสวาง-หนองทันน้ำ

 

คำเขื่อนแก้ว-ช่องเม็ก

650

1. บ้านเดียวกัน เพิ่ม 50 บาท

อำเภอโพธิ์ไทร

 

โนนก่อ

700

2. คนละหลัง,คนละถนน เพิ่ม 100 บาท

โพธิ์ไทร-ม่วงใหญ่

650

อำเภอเขื่องใน

 

3.คนละหมู่ เพิ่ม    150   บาท

สารภี-สองคอน-เหล่างาม

700

เขื่องใน-ก่อเอ้-ชีทวน

350

 

 

สำโรง

750

ยางขี้นก-หัวดอน

 

 

อำเภอโขงเจียม

 

ท่าไห-บ้านกอก

400

 

โขงเจียม-หนองแสงใหญ่

600

โนนรัง-บ้านไทย

450

 

ห้วยไผ่

 

ศรีสุข-สร้างถ่อ

 

 

ห้วยยาง

650

กลางใหญ่-ค้อทอง

500

 

นาโพธิ์กลาง

750

สหธาตุ-หนองเหล่า

 

 

 

 

แดงหม้อ-ธาตุน้อย-นาคำใหญ่

550

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6141